Definition of TROUNCING

noun : TROUNCING

Source: WordNet 3.1

verb : TROUNCING

Source: WordNet 3.1


See more about : TROUNCING