Definition of SHILLYSHALLY

noun : SHILLYSHALLY

Source: WordNet 3.1

verb : SHILLYSHALLY

Source: WordNet 3.1


See more about : SHILLYSHALLY