DICTIONARY


Definition of ENTOURAGE

noun : ENTOURAGE

Source: WordNet 3.1


See more about : ENTOURAGE