DICTIONARY


Definition of GUFFAW

noun : GUFFAW

Source: WordNet 3.1

verb : GUFFAW

Source: WordNet 3.1


See more about : GUFFAW