Definition of SHRIEKING

noun : SHRIEKING

Source: WordNet 3.1

verb : SHRIEKING

Source: WordNet 3.1


See more about : SHRIEKING