Definition of SCREECHING

noun : SCREECHING

Source: WordNet 3.1

verb : SCREECHING

Source: WordNet 3.1


See more about : SCREECHING