DICTIONARY


Definition of NOSTALGIA

noun : NOSTALGIA

Source: WordNet 3.1


See more about : NOSTALGIA